Regulamin

Regulamin sprzedaży za pośrednictwem strony https://wiedza.zainwestowani.pl oraz https://zainwestowani.salescrm.pl/
Data publikacji: 25/05/2017 r. (uaktualnienie: 30/12/2020)
Za pośrednictwem strony https://wiedza.zainwestowani.pl oraz https://zainwestowani.salescrm.pl/ możliwy jest zakup kursów on-line oraz książek w formie drukowanej oraz ebook.

Sprzedaż prowadzi GVG ESTATES Sp. z o.o., ul. Rysownicza 36/36, 91-855 Łódź, KRS: 0000701240, NIP: 7262668435, REGON: 368595436, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł.
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail biuro@ impro.biz.pl

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Kurs – kurs on-line, którego twórcą jest Sprzedawca; wszystkie Kursy opisane są na Stronie,
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
Operator Płatności – Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 4.848.500 PLN wpłacony w całości,
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://zainwestowani.pl/regulamin-sprzedazy/,
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://zainwestowani.pl,
Sprzedawca – GVG ESTATES Sp. z o.o., ul. Rysownicza 36/36, 91-855 Łódź, KRS: 0000701240, NIP: 7262668435, REGON: 368595436, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł.

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu.
2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
3. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
dostęp do Internetu,
1) standardowy system operacyjny,
2) standardowa przeglądarka internetowa,
3) standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
4) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
5) standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
6) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3
Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4
Zakup Kursu

1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
1) wybrać interesujący go Kurso oraz wariant Kursu spośród dostępnych na Stronie i kliknąć w przycisk „Kupuję” widoczny pod wybranym wariantem,
2) sprawdzić zawartość koszyka i kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
3) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
4) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę serwisu tpay.com obsługiwanego przez Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.
3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 5
Udostępnienie Kursu

1. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych umożliwiających uzyskanie dostępu do Kursu.
2. Szczegóły związane z przebiegiem Kursu znajdują się w opisie Kursu na Stronie.
3. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu w terminie wskazanym w opisie Kursu na Stronie.
4. Jeżeli wybrany wariant Kursu przewiduje dodatkowe świadczenia ze strony Sprzedawcy, zostaną one wykonane zgodnie z informacjami zawartymi w opisie Kursu na Stronie.

§ 6
Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://zainwestowani.pl/kontakt jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

§ 7
Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://zainwestowani.pl/kontakt, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
7. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://wiedza.zainwestowani.pl/polityka-prywatnosci/

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

GVG ESTATES Sp. z o.o. | ul. Rysownicza 36/36, 91-855 Łódź, Polska | KRS: 0000701240, NIP: 7262668435

Regulamin | Polityka prywatności

Copyright © 2020 Zainwestowani.pl.
Kursy obsługuje platforma WP Idea.