Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Zainwestowani.pl

Dzień dobry!

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://zainwestowani.pl to przestrzeń, która łączy w sobie kilka funkcji.

Po pierwsze, w serwisie publikowane są artykuły, zdjęcia, grafiki, wideo i inne materiały, z którymi możesz zapoznawać się nieodpłatnie.

Po drugie, za pośrednictwem serwisu możesz zapisać się do newslettera i otrzymywać na swój adres e-mail wiadomości o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z serwisem Zainwestowani.pl. Ponadto, część treści prezentowanych na stronach serwisu dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów newslettera.

Po trzecie, za pośrednictwem serwisu możesz dokonać zakupu produktów fizycznych, w szczególności książek drukowanych oraz treści cyfrowych, w szczególności wzorów dokumentów, nagrań webinarów lub kursów on-line, jak również usług, w szczególności konsultacji indywidualnych lub szkoleń.

Co istotne, część produktów lub treści cyfrowych sprzedawana jest przez administratora serwisu, a część przez podmioty trzecie, które korzystają w tym zakresie z infrastruktury technologicznej administratora serwisu. Jeżeli sprzedawcą jest podmiot trzeci, inny niż administrator serwisu, stosowną informację w tym zakresie oraz dane sprzedawcy znajdziesz w opisie danego produktu lub treści cyfrowych.

Po czwarte, serwis wyposażony jest w moduł platformy kursowej, w ramach której udostępniane są sprzedawane za pośrednictwem serwisu kursy on-line, jak również inne treści cyfrowe. Jeżeli dokonujesz zakupu kursu on-line, zarówno od administratora serwisu, jak i podmiotu trzeciego, w sposób automatyczny tworzone jest dla Ciebie konto użytkownika w ramach platformy kursowej, a administrator serwisu świadczy na Twoją rzecz usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu tego konta użytkownika i zapewnianiu Ci możliwości korzystania z niego. Konto w ramach platformy kursowej możesz założyć również samodzielnie.

Administratorem serwisu jest GVG Estates Sp. z o.o., ul. Rysownicza 36/36, 91-855 Łódź, NIP: 7262668435, KRS: 0000701240, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o zasadach korzystania z serwisu, świadczenia usług drogą elektroniczną przez administratora, składania i realizacji zamówień, procedurze reklamacyjnej.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z serwisem lub regulaminem, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem sklep@zainwestowani.pl lub pod nr tel +48 533 585 787 od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15.

Pozdrawiamy i życzymy udanego korzystania z serwisu

zespół Zainwestowani.pl

§1: Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – GVG Estates Sp. z o.o., ul. Rysownicza 36/36, 91-855 Łódź, NIP: 7262668435, KRS: 0000701240, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł,
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem,
 • Przedsiębiorca Konsumencki – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Przedsiębiorca Konsumencki jest również Użytkownikiem,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://wiedza.zainwestowani.pl/regulamin/,
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://zainwestowani.pl; Serwis obejmuje również strony internetowe funkcjonujące w ramach domeny głównej zainwestowani.pl, w tym platformę kursową https://wiedza.zainwestowani.pl,
 • Umowa – umowa sprzedaży, umowa o dostarczenie treści cyfrowych lub umowa o świadczenie usług, w zależności od przedmiotu zamówienia składanego za pośrednictwem Serwisu: produkty fizyczne – umowa sprzedaży, treści cyfrowe – umowa o dostarczenie treści cyfrowych, usługi konsultacyjne lub szkoleniowe – umowa o świadczenie usług,
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna korzystająca z Serwisu.§2: Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną opisane w § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz warunki Umów zawieranych z Administratorem za pośrednictwem Serwisu.
 3. Jeżeli Użytkownik dokonuje za pośrednictwem Serwisu zakupu od podmiotu trzeciego, innego niż Administrator, warunki zawieranej z tym podmiotem Umowy określa regulamin tego podmiotu, który prezentowany jest Użytkownikowi do akceptacji (z możliwością zapoznania się z tym regulaminem) na etapie składania zamówienia.
 4. Do korzystania z Serwisu oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • przeglądarka plików .pdf,
  • standardowy odtwarzacz plików video,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. W sytuacji, w której korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Serwisie.
 6. Kupujący może przeglądać zawartość Serwisu bez konieczności podawania danych osobowych, ale dodanie komentarza na blogu, zapis do newslettera oraz złożenie zamówienia prowadzące do zawarcia Umowy wymaga podania w formularzu określonych danych w zakresie niezbędnym do skorzystania z danej funkcji.
 7. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Serwisu są cenami brutto.

§3: Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Administrator świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika usługę polegającą na zapewnianiu Użytkownikowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne. Usługa ta świadczona jest bez konieczności zapłaty Administratorowi jakiegokolwiek wynagrodzenia pieniężnego.
 2. Administrator świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika usługę polegającą na możliwości zapisania się do newslettera. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, usługach i produktach związanych z Serwisem. Zapis do newslettera możliwy jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie zamówienia. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Administratora. Usługa ta świadczona jest bez konieczności zapłaty Administratorowi jakiegokolwiek wynagrodzenia pieniężnego.
 3. Administrator świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia z Administratorem albo podmiotem trzecim wskazanym w opisie produktu lub treści cyfrowych, Umowy. Usługa ta świadczona jest bez konieczności zapłaty Administratorowi jakiegokolwiek wynagrodzenia pieniężnego. Odpłatne są natomiast Umowy zawierane w wyniku skorzystania z tej usługi.
 4. Jeżeli Użytkownik dokona zakupu kursu on-line, dla Użytkownika w sposób automatyczny tworzone jest konto użytkownika w ramach platformy kursowej, w ramach którego następuje dostarczenie treści cyfrowych składających się na zakupiony kurs on-line. W określonych sytuacjach, konto w ramach platformy kursowej może być założone samodzielnie przez Użytkownika po kliknięciu w link udostępnionu Użytkownikowi przez Administratora. Administrator świadczy w tym zakresie drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika usługę polegającą na założeniu konta użytkownika, jego utrzymywaniu i zapewnianiu Użytkownikowi możliwości korzystania z tego konta. Usługa ta świadczona jest bez konieczności zapłaty Administratorowi jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia pieniężnego ponad płaconą przy składaniu zamówienia cenę danego kursu on-line.
 5. Użytkownik otrzymuje na podany w zamówieniu adres e-mail dane dostępowe do swojego konta użytkownika. Korzystanie z tego konta możliwe jest po uprzednim zalogowaniu się z wykorzystaniem loginu i hasła. Użytkownik może w każdej chwili zmienić hasło. Użytkownik może również w każdej chwili podjąć decyzję o usunięciu konta użytkownika. W takiej sytuacji, Użytkownik traci możliwość dostępu do treści cyfrowych składających się na zakupione wcześniej kursy on-line.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazowi danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 8. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@zainwestowani.pl. W reklamacji Użytkownik powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Administrator odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań by zapewnić całodobowy dostęp do Serwisu, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania krótkich przerw w dostępie z przyczyn technicznych. Administrator dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały jak najkrócej. O planowanych przerwach technicznych Użytkownik, który posiada konto użytkownika w ramach platformy kursowej, zostanie poinformowany poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika.

§4: Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Użytkownika produktów, treści cyfrowych lub usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się z Administratorem. W przypadku zamówienia prowadzącego do zawarcia Umowy z podmiotem innym niż Administrator, warunkiem złożenia zamówienia jest również akceptacja regulaminu sprzedaży tego podmiotu.
 2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Użytkownika prowadzące do zawarcia Umowy. Umowa zawierana jest z Administratorem, chyba, że zamówienie dotyczy produktu, treści cyfrowych lub usług podmiotu trzeciego, innego niż Administrator, którego dane zostały wskazane w opisie danego produktu, treści cyfrowych lub usługi.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, następuje etap płatności za zamówienie.
 4. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zamówienia na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość.

§5: Płatność i dostawa

 1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronach Serwisu oraz prezentowane są Użytkownikowi na etapie składania zamówienia.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca wskaże inaczej.
 4. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
 5. Operatorem płatności elektronicznej jest Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 4.848.500 PLN wpłacony w całości – w przypadku płatności tpay, albo mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 złotych – w przypadku płatności paynow.
 6. W razie wystawienia faktury do zamówienia, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§6: Realizacja zamówienia w zakresie produktów fizycznych

  1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Użytkownika oraz nadaniu przesyłki do Użytkownika zgodnie z wybraną przez Użytkownika formą dostawy zamówienia.
  2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Użytkownika (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
  3. Zamówione produkty powinny zostać wydane w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Administratora dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
  4. Jeżeli Użytkownik zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Administratora terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Administrator może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

Przeglądaj nasze partner-sponsored Glasses, z różnorodnymi opcjami odpowiadającymi każdemu gustowi i budżetowi, które można kupić online
§7: Realizacja zamówienia w zakresie treści cyfrowych

  1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
  2. Jeżeli wybrany wariant treści cyfrowych przewiduje dodatkowe świadczenia ze strony Administratora, zostaną one wykonane zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Serwisu. Jeżeli dodatkowe świadczenia polegają na przeprowadzeniu konsultacji lub szkolenia, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu w zakresie konsultacji lub szkoleń.
  3. W przypadku kursów on-line, dla Użytkownika tworzone jest w ramach platformy kursowej konto użytkownika, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu.
  4. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Użytkownik utraci dostęp do kursu.

§8: Zasady korzystania z platformy kursowej

 1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej, udostępnianej Użytkownikowi przez Administratora, w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie podejmować prób obchodzenia zabezpieczeń technicznych mających na celu zapewnienie korzystania z treści cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem platformy zgodnie z zasadami prawa autorskiego,
  • nie rozpowszechniać treści cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem platformy bez uprzedniej zgody podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do tych treści cyfrowych,
 2. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z zasadami opisanymi powyżej, Administrator zachowuje prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do platformy, o czym Użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres przypisany do konta użytkownika wraz z uzasadnieniem decyzji Administratora w tym zakresie.
 3. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji Administratora o zablokowaniu mu dostęp do platformy kursowej w terminie 14 dni od doręczenia mu wiadomości, o której mowa powyżej.

§9: Realizacja zamówienia w zakresie konsultacji

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego konsultacji następuje poprzez zapewnienie Użytkownikowi możliwości odbycia z Administratorem indywidualnej konsultacji na warunkach szczegółowo opisanych na stronie Serwisu.
 2. Po złożeniu zamówienia dotyczącego konsultacji, Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów konsultacji, w szczególności jej terminu.
 3. Przed konsultacją może istnieć konieczność przekazania Administratorowi dodatkowych informacji, o które Administrator poprosi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Niewzięcie udziału w konsultacji przez Użytkownika w ustalonym przez strony terminie, za wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik skutecznie odstąpił od Umowy albo doszło do rozwiązania Umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Użytkownika do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Administratorowi za konsultację. Wynagrodzenie należne jest Administratorowi za samo stworzenie warunków, zorganizowanie zasobów i pozostawanie w gotowości do realizacji konsultacji w terminie ustalonym przez strony.

§10: Realizacja zamówienia w zakresie szkolenia stacjonarnego

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego szkolenia następuje poprzez zapewnienie Użytkownikowi lub osobie wskazanej przez Użytkownika możliwości wzięcia udziału w szkoleniu w terminie wybranym przez Użytkownika.
 2. Szkolenie realizowane jest zgodnie z opisem zawartym na stronie Serwisu.
 3. W celu wzięcia udziału w szkoleniu, Użytkownik zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się szkolenia, w terminie wybranym przez siebie przy zakupie szkolenia albo połączyć zdalnie zgodnie z instrukcją przekazaną przez Administratora (szkolenie on-line).
 4. Niewzięcie udziału w szkoleniu przez Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od Umowy albo doszło do rozwiązania Umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Użytkownika do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Administratorowi za udział w szkoleniu. Wynagrodzenie należne jest Administratorowi za samo stworzenie warunków, zorganizowanie zasobów i pozostawanie w gotowości do przeprowadzenia szkolenia.
 5. Jeżeli Administrator organizuje szkolenie w kilku terminach, Użytkownik może dokonać zmiany terminu, w którym weźmie udział w szkoleniu, jeżeli poinformuje o tym fakcie Administratora co najmniej 30 dni przed terminem szkolenia wynikającego ze złożonego przez Użytkownika zamówienia, a Administrator będzie w stanie zapewnić Użytkownikowi możliwość udziału w szkoleniu w innym terminie. W przeciwnym wypadku, zmiana terminu nie jest możliwa, a niewzięcie udziału w szkoleniu wywołuje skutki, o których mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Dokonując zakupu szkolenia, Użytkownik ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w szkoleniu. W takiej sytuacji, Użytkownik zobowiązany jest przekazać dane uczestnika szkolenia w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy. Użytkownik może zmienić dane uczestnika szkolenia najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. Przekazanie danych uczestnika szkolenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik jest uprawniony do przekazania tych danych oraz poinformował o tym fakcie uczestnika szkolenia.

§11: Odstąpienie od umowy

 1. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki, który zawarł z Administratorem Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług).
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenckiego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenckiego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest doręczenie Użytkownikowi wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 4. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki ma obowiązek zwrócić produkt Administratorowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 8. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy, Administrator zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumenckiemu wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenckiego płatności, w tym najtańszy dostępny na etapie składania zamówienia koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenckiego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku, Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 10. Jeżeli Administrator nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenckiego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 12. W sytuacji, w której Użytkownik zawiera za pośrednictwem Serwisu Umowę z podmiotem trzecim, innym niż Administrator, wskazanym w opisie zamawianego produktu lub treści cyfrowych, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumenckiemu w stosunku do podmiotu będącego sprzedawcą. W takiej sytuacji, jeżeli Administrator otrzyma oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, przekaże je podmiotowi występującemu jako sprzedawca w ramach danej Umowy, informując o tym Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenckiego.
 13. W przypadku kursów on-line, Użytkownikowi może zostać udzielona gwarancji satysfakcji. Informacja o gwarancji satysfakcji zawarta jest zawsze w opisie kursu on-line. W razie braku wskazania na gwarancję satysfakcji, nie jest ona udzielana. Gwarancja satysfakcji polega na tym, że Użytkownik może odstąpić od Umowy w ciągu 30 dni od jej zawarcia, przesyłając Administratorowi stosownej treści wiadomość e-mail z informacją o chęci skorzystania z gwarancji satysfakcji i odstąpienia od Umowy.

§12: Odpowiedzialność za wady

 1. Administrator ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi produkt oraz treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób należyty.
 2. Administrator jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy usługa została wykonana w sposób nienależyty.
 3. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że treści przekazywane podczas konsultacji lub szkoleń, jak również treści zawarte w książkach, e-bookach, webinarach, kursach on-line mają charakter wyłącznie edukacyjny. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie, w związku lub na skutek wykorzystania przez Użytkownika informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w wyniku zapoznania się z treściami, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z jego winy, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wprowadza dalej idącą odpowiedzialność.
 5. Jeśli Użytkownik stwierdzi wadę produktu, treści cyfrowej lub nienależyte wykonanej usługi, powinien poinformować o tym Administratora, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Użytkownik może skorzystać z formularza reklamacyjnego,  jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 8. Administrator ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 9. W sytuacji, w której Użytkownik zawiera za pośrednictwem Serwisu Umowę z podmiotem trzecim, innym niż Administrator, wskazanym w opisie zamawianego produktu lub treści cyfrowych, uprawnienia reklamacyjne przysługują Użytkownikowi w stosunku do podmiotu będącego sprzedawcą. W takiej sytuacji, jeżeli Administrator otrzyma reklamację, przekaże ją podmiotowi występującemu jako sprzedawca w ramach danej Umowy, informując o tym Użytkownika.

§13: Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§14: Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Użytkownik zawiera za pośrednictwem Serwisu Umowę z podmiotem trzecim, innym niż Administrator, wskazanym w opisie zamawianego produktu lub treści cyfrowych, ten sprzedawca występuje również jako niezależny administrator danych osobowych Użytkownika, a informacje w tym zakresie zawarte są w regulaminie sprzedaży, którym posługuje się sprzedawca, a który to regulamin Użytkownik akceptuje na etapie składania zamówienia.
 2. Na blogu wchodzącym w skład Serwisu osadzony jest system komentarzy Disqus. Disqus występuje jako niezależny administrator danych osobowych Użytkownika, który dodaje komentarz na blogu.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • zawarcie i wykonanie Umowy zawieranej z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na rejestracji, utrzymywaniu i zapewnianiu Użytkownikowi dostępu do konta użytkownika w ramach platformy kursowej – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z Umowami oraz usługami świadczonymi drogą elektroniczną, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • obsługa zapytań kierowanych przez Użytkowników, nieprowadzących jeszcze do zawarcia Umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe, podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług. Wszystkie podmioty przetwarzające związane są z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim w celu dostawy zamówień oraz kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Administratora pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
 6. Dane osobowe Użytkownika usuwane są po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z Umowami zawieranymi z Administratorem oraz usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Administratora, za wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz za wyjątkiem danych znajdujących się w systemie mailingowym, które przechowywane są przez cały okres funkcjonowania newslettera w celu zapewnienia sobie możliwości wykazania chwili zapisu do newslettera oraz chwili wypisania się z newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się z Administratorem, zawrzeć Umowę lub zapisać się do newslettera.
 9. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Użytkownika. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie:
  • Piwik,
  • Google Analytics,
  • Google Tag Manager,
  • Facebook Connect,
  • Facebook Custom Audiences,
  • Disqus,
  • Relic,
 10. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://wiedza.zainwestowani.pl/polityka-prywatnosci/

§15: Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika na podstawie Umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Użytkownicy, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika z określeniem terminu, od którego zmiany wchodzą w życie, nie krótszego niż 7 dni od doręczenia Użytkownikowi wiadomości. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik może usunąć konto użytkownika bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Dalsze korzystanie z konta użytkownika po terminie wejścia w życie zmian, oznacza akceptację zmienionego Regulaminu.
 3. Prawem właściwym dla Umów i usług świadczonych drogą elektroniczną jest prawo polskie, co nie pozbawia jednak Konsumentów i Przedsiębiorców Konsumenckich możliwości korzystania z uprawnień przysługujących im na gruncie prawa państwa, w którym mają miejsce zamieszkania.
 4. Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu oraz usługami świadczonymi drogą elektroniczną będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz Przedsiębiorców Konsumenckich, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.03.2021
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operator platformy:
GVG ESTATES Sp. z o.o. | ul. Rysownicza 36/36, 91-855 Łódź, Polska | KRS: 0000701240, NIP: 7262668435

Regulamin Platformy | Polityka prywatności

Copyright © 2023 Zainwestowani.pl.
Kursy obsługuje platforma Publigo.